Wrap Lift

Wrap Lift (สติ๊กเกอร์ติดลิฟต์)

งานสติ๊กเกอร์ติดลิฟต์เป็นสื่อโฆษณาอีกชนิดที่สามารถการรับรู้ให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างดี และนิยมแพร่หลายติดตั้งในสถานที่ต่างๆ เช่นโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ส่วนสติ๊กเกอร์ที่นิยมนำมาใช้คือพีวีซีสติ๊กเกอร์ (PVC Sticker)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *